Επίσκεψη στην ακαδημαϊκή μονάδα

Σε προσυμφωνημένο χρόνο που ορίζεται από κοινού από την ΑΔΙΠ, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα ή το Ίδρυμα, η Επιτροπή πραγματοποιεί Επίσκεψη διάρκειας 2-5 ημερών όλων των μελών της στην ακαδημαϊκή μονάδα ή το Ίδρυμα με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα. Την τακτή ημερομηνία ο Πρόεδρος ή Προϊστάμενος της ακαδημαϊκής μονάδας και τα μέλη της ΟΜΕΑ υποδέχονται στην έδρα της ακαδημαϊκής μονάδας τα μέλη της Επιτροπής, με τα οποία και συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους, προκειμένου να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε αιτούμενη διευκόλυνση για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου της.

Στη διάθεση της Επιτροπής τίθενται όλα τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη λειτουργία της ακαδημαϊκής μονάδας και των μελών της και συγκεντρώθηκαν για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Επιτροπή ή μέλη της μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για όλα τα ζητήματα που χρειάζονται για την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής μονάδας, να προκαλούν συναντήσεις με συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας και με φοιτητές, και να επισκέπτονται όλους τους χώρους διδασκαλίας και έρευνας μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους.