Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αφορά στο έργο της Ακαδημαϊκής Μονάδας συνολικά και δεν αποτελεί αποτίμηση ατομικών επιδόσεων.

Ως εκ τούτου, η Ακαδημαϊκή Μονάδα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε:
  • να διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων, αλλά και
  • να διατυπώνονται, και να λαμβάνονται υπόψη, όλες οι απόψεις.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, όπως και οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, πρέπει να περιλαμβάνουν στα συμπεράσματά τους:
  • τους ενδεδειγμένους –κατά την άποψη της Ακαδημαϊκής Μονάδας– τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις, και
  • ρεαλιστικούς στόχους ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο, με βάση τους ρυθμούς επίτευξης στόχων κατά την τρέχουσα περίοδο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, ανεξάρτητα από την Εξωτερική Αξιολόγηση, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, όπως και οι αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό της Ακαδημαϊκής Μονάδας.