Εσωτερική έκθεση της ΜΟΔΙΠ

Με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων, η ΜΟΔΙΠ συντάσσει κάθε διετία την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος. Η Εσωτερική Έκθεση της ΜΟΔΙΠ υποβάλλεται στο ανώτατο συλλογικό όργανο του οικείου ιδρύματος με σκοπό την ανάδειξη τυχόν λειτουργικών προβλημάτων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση και βελτίωση της Ποιότητας του Ιδρύματος.

Για την αξιόπιστη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των στοιχείων που είναι κρίσιμα και αναγκαία για την τεκμηρίωση της Εσωτερικής Έκθεσης στοιχείων, αλλά και για την επεξεργασία τους με στόχο την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων, η ΜΟΔΙΠ έχει την ευθύνη της δημιουργίας και διάχυσης στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες συγκεκριμένων κατευθύνσεων, μεθόδων και εργαλείων. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη μηχανισμών κατά το δυνατόν αυτόματης καταγραφής, οργάνωσης και άντλησης των στοιχείων χωρίς την παρέμβαση ή την πρόσθετη επιβάρυνση του προσωπικού του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΜΟΔΙΠ είναι επίσης υπεύθυνη για:
  • τη δημιουργία υποστήριξης τοπικού πληροφοριακού συστήματος στο οικείο Ιδρυμα, το οποίο θα περιλαμβάνει διαδικασίες υποστήριξης της οργάνωσης της αξιολόγησης με δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων και αξιόπιστης διαχείρισης αποτελεσμάτων και έκδοσης εκθέσεων σε περιβάλλον διαδικτύου. Το τοπικό αυτό πληροφοριακό σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τις λειτουργίες, τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).
  • την ανάπτυξη της μεθοδολογικής υποδομής του συστήματος αξιολόγησης,
  • τη δημιουργία αρχειακού υλικού δεικτών αξιολόγησης ανά Τμήμα, ΑΕΙ κλπ.

Συμπερασματικά, το έργο της ΜΟΔΙΠ συνίσταται κυρίως :
  • Στην προώθηση και διάχυση στο οικείο Ίδρυμα πληροφοριών σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας.
  • Στο σχεδιασμό συστημάτων και διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και την παρακολούθηση, το συντονισμό και την υποστήριξη της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου Ιδρύματος.
  • Στην αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και την εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων προς το ανώτατο συλλογικό όργανο του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και των άλλων υπηρεσιών.
  • Στη διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων καθώς και κάθε άλλου στοιχείου Αξιολόγησης των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων / Προγραμμάτων/ Υπηρεσιών του οικείου Ιδρύματος.
  • Στη μελέτη και παρουσίαση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Σπουδαστική Μέριμνα κ.ά.).
  • Στη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του οικείου Ιδρύματος μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά.
  • Στη διάχυση πληροφοριών και τεχνικών/ πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και άλλων υπηρεσιών του οικείου Ιδρύματος, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ειδικότερα για την περίοδο 2009-2013 και στο πλαίσιο της πράξης "ΜΟΔΙΠ" με κωδικό: 02.72.22.01 του ΕΣΠΑ, η ΜΟΔΙΠ καλείται να προωθήσει τη συνεργασία με τα άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και με την ΑΔΙΠ για την "Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης".