Απογραφικά δελτία

Η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ή Αυτοαξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων προϋποθέτει τη συγκέντρωση και συστηματική καταγραφή στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Μετά τη σύνταξη της πρώτης Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης, για τα επόμενα έτη απαιτείται απλή επικαιροποίηση των στοιχείων και πληροφοριών.

Προφανώς, τα μέλη ΔΕΠ / ΕΠ και όσοι γενικά διδάσκουν στην ακαδημαϊκή μονάδα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή άντλησης πληροφοριών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Η διαδικασία μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά, αν η συγκέντρωση και απογραφή των στοιχείων επιμερισθεί στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθένα από τα οποία μπορεί να κληθεί να συμπληρώσει (α) τα στοιχεία που αφορούν στο μάθημα ή στα μαθήματα που διδάσκει, και (β) τα στοιχεία της ατομικής επιστημονικής και ερευνητικής του δραστηριότητας με βάση τα δύο ειδικά Απογραφικά Δελτία Διδάσκοντος και Μαθήματος (η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε έτος για την επικαιροποίηση των στοιχείων. Ειδικά τα απογραφικά δελτία μαθημάτων συμπληρώνονται και συγκεντρώνονται κάθε εξάμηνο). Η συγκέντρωση των ατομικών στοιχείων με ομοιογενή τρόπο θα διευκολύνει τη σύνθεση του συλλογικού έργου του Τμήματος κατά τη σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και, τελικά, της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (κάποια από τα στοιχεία μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα Τμήματα, ενώ ενδέχεται να χρειάζεται να προστεθούν άλλα, αν επιβάλλεται από την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα).

Με τρόπο ανάλογο μπορεί να επιμερισθεί η συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στο έργο και τις δραστηριότητες του διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος.

Υπογραμμίζεται ότι τα Απογραφικά Δελτία συμπληρώνονται για εσωτερική χρήση και χρησιμεύουν στο Τμήμα για τη σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων, καθώς και της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, και ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τελικά αποτυπώνονται τόσο στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση όσο και στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, αφορούν τη συνολική δραστηριότητα του τμήματος.

Τα ειδικά Απογραφικά Δελτία Διδάσκοντος και Μαθήματος έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τη συλλογή και ταξινόμηση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να χρησιμεύσουν στη σύνταξη των συγκεντρωτικών στοιχείων και πληροφοριών της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και, ταυτόχρονα, να καταστήσουν τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας υπόθεση όλων των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, η ΟΜΕΑ μπορεί να συμπληρώσει ή να προσαρμόσει τα απογραφικά δελτία, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στη λειτουργία του Τμήματος.