Απογραφή αναλυτικών στοιχείων

Όπως και για τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, η συγκέντρωση και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι σκόπιμο να επιμερίζεται σε όλα τα μέλη του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού του Τμήματος, αλλά και στους φοιτητές κατά το μέτρο που τους αναλογεί.

Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Τμήματος καλείται να καταγράψει υπεύθυνα, με ενιαίο τρόπο, το έργο – εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό ή άλλο – που εκτελεί κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (δύο συνεχόμενα εξάμηνα), συμπληρώνοντας τα Ειδικά Απογραφικά Δελτία που προτείνει η ΑΔΙΠ με βάση κριτήρια και δείκτες γενικής αποδοχής.

Από τα συμπληρωμένα Ειδικά Απογραφικά Δελτία η ΟΜΕΑ θα αντλήσει έγκυρα στοιχεία, προκειμένου να συμπληρώσει συγκεντρωτικούς πινάκες για όλο το Τμήμα, και θα διευκολυνθεί σημαντικά στη συνθετική αποτύπωση του πολυδιάστατου έργου που επιτελείται στο Τμήμα, σύμφωνα με κοινά κριτήρια και δείκτες.

Η προτεινόμενη επιμεριστική διαδικασία εξασφαλίζει:
  • Οικονομία χρόνου και έργου (καθένας συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που μόνον ο ίδιος διαθέτει και ελέγχει)
  • Ακρίβεια και εγκυρότητα
  • Διαφάνεια (τα Ειδικά Απογραφικά Δελτία αποτελούν την τεκμηρίωση της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και κατ’ επέκταση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και μπορούν να ελεγχθούν).

Η συλλογή των στοιχείων τεκμηρίωσης γίνεται με ευθύνη της Ακαδημαϊκής Μονάδας, με τη συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών της και για όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Η σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης προϋποθέτει την πλήρη και συστηματική συλλογή έγκυρων στοιχείων για τη λειτουργία της Ακαδημαϊκής Μονάδας σύμφωνα με κριτήρια και δείκτες που διασφαλίζουν την Ποιότητα. Κύριος στόχος της συλλογής των στοιχείων που θα αποτυπωθούν στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση είναι να εξυπηρετήσει και να διευκολύνει τόσο την καθημερινή λειτουργία της Ακαδημαϊκής Μονάδας όσο και τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της.

Γι’ αυτό τα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει κατά κανόνα να συλλέγονται:
  • Ανάλογα με την περιοδικότητά τους
  • Με αναλογική συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας (διδακτικό και ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές ή σπουδαστές) (βλ. απογραφικά δελτία και ερωτηματολόγιο μαθήματος/ διδάσκοντος για τους φοιτητές) και
  • Με διαδικασίες κοινής αποδοχής μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας

Αντίστοιχα, και η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση μπορεί να συντάσσεται είτε σταδιακά, κατά την πορεία συλλογής στοιχείων, είτε στο τέλος της περιόδου, με τρόπο που ορίζει η ίδια η Ακαδημαϊκή Μονάδα, προφανώς όμως με συγκερασμό και συνδυασμό των απόψεων όλων των μελών της. Οπωσδήποτε, η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στη συλλογή στοιχείων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ίδιας της Μονάδας, των μελών της και των αρμόδιων οργάνων της. Κύριος γνώμονας για την υιοθέτηση και οριοθέτηση της προσέγγισης αυτής και, στη συνέχεια, για τη σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων θα πρέπει να είναι η τεκμηριωμένη αποτύπωση της πορείας επίτευξης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, της αποστολής και των στόχων της Ακαδημαϊκής Μονάδας.