Αυτοαξιολόγηση Ιδρύματος

Προβλέπει την σύνταξη και υποβολή στην ΑΔΙΠ από το προς πιστοποίηση Ίδρυμα Έκθεσης Αυτο-αξιολόγησης.

Για λόγους πληρότητας στοιχείων και δεδομένων αλλά και για να διευκολύνεται η αντιστοίχιση/σύγκριση προς τα εσωτερικά συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας των άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, η ΑΔΙΠ έχει σχεδιάσει και προτείνει ως βάση για την σύνταξη της Έκθεσης το "Πρότυπο Σχήμα Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος", δομημένο σύμφωνα με την "Ανάλυση των κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας" (περισσότερα στην ενότητα Έντυπα).

Οι απαραίτητοι για την παρακολούθηση του συστήματος δείκτες προκύπτουν από τις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις των επί μέρους τμημάτων και μονάδων του ιδρύματος (περισσότερα στην ενότητα Εσωτερική Αξιολόγηση).

Η Έκθεση διαβιβάζεται στην ΑΔΙΠ από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, αφού προηγουμένως εγκριθεί από την Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Ιδρύματος.