Πλαίσιο λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ

Την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή σε κάθε ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ενός εσωτερικού συστήματος ΔΠ, με συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης, ανέθεσε ο νόμος 4009/2011 με το άρθρο 14 στην Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), όργανο της κεντρικής διοίκησης των ΑΕΙ.


Σύμφωνα με τον νόμο η ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια, ιδίως, για (Ν. 4009/2011, άρθρο 14.2):

 1. την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
 2. την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
 3. το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και
 4. την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.


Εξ άλλου, στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. από την ΑΔΙΠ περιλαμβάνονται, ιδίως (άρθρο 72.2):

 1. η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του ιδρύματος,
 2. η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
 3. η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, και
 4. η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.


Οπωσδήποτε, για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Νόμου 4009/2011, το εσωτερικό σύστημα ΔΠ κάθε ιδρύματος πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ (άρθρο 14, 1).

Γίνεται φανερό ότι με τον Νόμο 4009/2011 η ΜΟ.ΔΙ.Π., ως υπεύθυνη για την ποιοτική λειτουργία του ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα, αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα της ανώτατης εκπαίδευσης, την ποιότητα της οποίας καλείται να διασφαλίζει αδιαλείπτως, να παρακολουθεί και να συντονίζει επί συνεχούς βάσεως. Επίσης, ότι η επιτυχία του έργου της ΜΟΔΙΠ εξαρτάται (άρθρο 14.4) από:

 1. την συνεργασία με την ΑΔΙΠ,
 2. την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της λειτουργίας τού Ιδρύματος,
 3. την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.