Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Σε κάθε ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης διαμορφώνεται και εφαρμόζεται, με ευθύνη και πρωτοβουλίες της οικείας ΜΟΔΙΠ, ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που πρέπει να καλύπτει όλο τo φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του ιδρύματος.

Οι αρχές και τα κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας που πρέπει να διέπουν τις βασικές λειτουργίες των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στον ΕΧΑΕ και γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή τους καταλαμβάνουν το Πρώτο Μέρος των ESG. Προκειμένου να διευκολυνθούν τα ελληνικά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην διαμόρφωση, θέσπιση και εφαρμογή του εσωτερικού τους συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, στο Παράρτημα του παρόντος αναλύονται μία προς μία οι αρχές αυτές και προτείνονται κριτήρια, κατευθυντήριες οδηγίες και δείκτες αξιολόγησης για κάθε μία από αυτές. Επισημαίνονται επίσης τα κυριότερα σημεία ελέγχου κατά την εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι βασικός παράγων του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών του πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Τόσο οι αρχές όσο και οι διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να είναι προκαθορισμένες και να δημοσιοποιούνται ευρύτατα.