Συχνές ερωτήσεις
 • Τι σχέση έχουν οι εκθέσεις 2ετίας των ΜΟΔΙΠ με την Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος (ΕΑΙ);

  Πρόκειται για δύο διαφορετικά τεύχη. Η ΕΑΙ θα χρησιμοποιηθεί στην εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος. Στοιχεία των εκθέσεων 2ετίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην Έκθεση Αυτοαξιολόγησης εάν ζητούνται.
 • Οι εκθέσεις 2ετίας των ΜΟΔΙΠ συνεχίζουν να συντάσσονται;

  Ναι, ως συνήθως.
 • Στοιχεία πόσων ετών περιλαμβάνονται στην ΕΑΙ;

  Αυτά που ζητούνται στο υπόδειγμα (4ετίας ή 5ετίας). Συνήθως λαμβάνεται ως αφετηρία το πιο πρόσφατο πλήρες ακαδ. έτος.
 • Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της ΕΑΙ;

  Τυπική προθεσμία δεν έχει τεθεί αλλά συστήνεται η κατά το δυνατόν επιτάχυνση της υποβολής, ώστε να καλυφθεί (εν μέρει) η καθυστέρηση που προέκυψε στη συνολική δράση της αξιολόγησης.
 • Στον Πίνακα ΙΙΙ.2 πώς καταγράφεται το μόνιμο/έκτακτο προσωπικό;

  Στον πίνακα ζητείται ο συνολικός αριθμός του προσωπικού, άρα το άθροισμα του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού.
 • Στον Πίνακα IV.2 πώς καταγράφεται το έκτακτο διδακτικό προσωπικό;

  Περιλαμβάνεται στον αριθμό λοιπού διδακτικού προσωπικού.
 • Στον Πίνακα IV.6 πώς λαμβάνεται υπόψη το έκτακτο προσωπικό;

  Περιλαμβάνεται στους συνολικούς αριθμούς προσωπικού.
 • Ενότητα ΙΙΙ: Ποιο είναι το έτος αναφοράς;

  Το πιο πρόσφατο πλήρες ακαδ. έτος. Εάν τα στοιχεία για το ακαδ. έτος 2013-14 κρίνετε ότι είναι αξιόπιστα έστω και αν συλλεγούν λίγο πριν λήξει το ακαδ. έτος, τότε καλό είναι να ληφθεί αυτό ως έτος αναφοράς. Ειδικά για τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι δύσκολη η ανάκτηση στοιχείων ανά ακαδ. έτος, όπως ενδεχομένως στην τεχνική υπηρεσία, προμήθειες, κλπ, μπορεί να γίνει καταγραφή των σχετικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος με την κατάλληλη επισήμανση κατά περίπτωση.
 • Στον Πίνακα Ταυτότητα Τμήματος το επί συμβάσει προσωπικό σε ποιους αναφέρεται;

  Στο επί συμβάσει διδακτικό προσωπικό.
 • Στον Πίνακα Ταυτότητα Τμήματος στο διοικητικό προσωπικό ποιοι περιλαμβάνονται;

  Όσοι απασχολούνται με διοικητικό έργο, είτε μόνιμοι υπάλληλοι είτε ΙΔΑΧ.
 • Στον Πίνακα Ταυτότητα Τμήματος οι Επιστημ./Εργαστ. Συνεργάτες αφορούν μόνο τα ΤΕΙ;

  Μάλιστα.
 • Στους Πίνακες IV.2 , IV.6 ποιοι είναι οι διδασκόμενοι;

  Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων).
 • Στον Πίνακα IV.2 ποιοι είναι οι διδάσκοντες;

  Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.
 • Πώς ορίζεται η αντιστοιχία συμβασιούχων ΠΔ407 σε θέσεις πλήρους απασχόλησης;

  Κατ’ εκτίμηση, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες κάθε ιδρύματος.
 • Στον Πίνακα IV.6 ποιο ορίζεται ως τεχνικό προσωπικό;

  Ισχύει η παρατήρηση του Συγκεντρωτικού Πίνακα της σελ. 52.
 • Ποιοι φοιτητές νοούνται ως πτυχιούχοι;

  Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση πτυχίου.
 • Στον Πίνακα IΙΙ.11 τι ορίζεται ως κέντρο αριστείας;

  Κέντρα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια. Κατά την πρώτη εφαρμογή της υπόψη δράσης μπορούν να αναγραφούν, με τον κατάλληλο σχολιασμό, κέντρα με τέτοια οργάνωση και επιδόσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως κέντρα αριστείας στη μάθηση.
 • Στον Πίνακα IV.3 πώς ορίζεται το ποσοστό φοιτητών επί των εισαγομένων που ΔΕΝ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε Ν+2 χρόνια;

  Εννοείται το ποσοστό φοιτητών επί των εισαχθέντων (πριν ν+2 έτη), οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το έτος, στο οποίο αναφέρεται ο πίνακας.
 • Στον Πίνακα ΙΙΙ.2 τι σημαίνουν τα αρχικά στην κατανομή προσωπικού κατά επίπεδο σπουδών;

  • ΣΕ: Στοιχειώδους Εκπαίδευσης
  • ΥΕ: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
  • ΜΕ: Μέσης Εκπαίδευσης
  • ΠΕ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
  • ΤΕ: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
  Το ΜΕ ταυτίζεται με το ΔΕ της τρέχουσας κατηγοριοποίησης. Ως προς το ΣΕ εάν δεν υπάρχουν στοιχεία να δοθούν αυτά της ΥΕ με κατάλληλη σημείωση. Σημειώνεται ότι ο ως άνω Πίνακας έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την παραπάνω αντιστοίχιση. .
 • Στον Πίνακα ΙΙΙ.2 σε ποιους αναφέρεται η κατηγορία προσωπικού "Λοιποί";

  Η κατηγορία "Λοιποί" αφορά το προσωπικό του Ιδρύματος που δεν περιλαμβάνεται στις υπόλοιπες κατηγορίες (π.χ. ΠΔ 407). Οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι δεν λογίζονται ως προσωπικό -εκτός αν επιτελούν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο, οπότε αυτό θα σημειωθεί και στα "Σχόλια".
 • Ποιο διάστημα θεωρείται ως "κανονική διάρκεια φοίτησης";

  Ως κανονική διάρκεια φοίτησης θεωρείται το διάστημα των v ετών.
 • Στον Πίνακα Ια σε τι αναφέρεται το πεδίο "Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις σε ΠΜΣ (συνολικός αριθμός)";

  Αναφέρεται στον συνολικό αριθμό εισαγομένων φοιτητών ΠΜΣ που προσφέρει το Ίδρυμα.