Εξωτερική αξιολόγηση Ιδρύματος - Πιστοποίηση ΣΔΠ

Οι όροι συγκρότησης της Επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και οι διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του Ιδρύματος με ευθύνη της ΑΔΙΠ προβλέπονται από το άρθρο 70 του Νόμου 4009/2011.

Η διαδικασία αξιολόγησης απαντά σε τέσσερα βασικά ερωτήματα:

  1. Πού στοχεύει το ίδρυμα;
  2. Πώς μεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του;
  3. Πώς μεθοδεύει την αξιολόγηση των επιδόσεών του;
  4. Πώς προωθεί τις αναγκαίες για την βελτίωσή του αλλαγές;


Η εξωτερική αξιολόγηση οδηγεί στην σύνταξη της σχετικής Έκθεσης, η οποία υποβάλλεται στην ΑΔΙΠ και κοινοποιείται στην ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος, η οποία μπορεί, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, να διατυπώσει παρατηρήσεις ή και να υποβάλει ένσταση. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται από την ΑΔΙΠ στην Επιτροπή και αντιμετωπίζονται κατά την απόλυτη κρίση της. Τυχόν ένσταση αντιμετωπίζεται από ειδική επιτροπή ενστάσεων.