Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

    Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει:
  • Δράσεις της ΑΔΙΠ (επισκέψεις, συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες, έκδοση εγκυκλίων κλπ) με στόχο την ανάλυση και διευκρίνιση των αρχών, των κριτηρίων, της μεθοδολογίας και των διαδικασιών οργάνωσης και αξιολόγησης του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των ιδρυμάτων.
  • Συστηματική "ανάλυση των γενικών αρχών και κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας των ιδρυμάτων" με ευθύνη της ΑΔΙΠ. Το σχετικό σχεδιάγραμμα βασίζεται στις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ (Ν. 4009/2011, άρθρο 14, 1). Οι αρχές και τα κριτήρια αλλά και τα ειδικότερα σημεία στα οποία αυτά αναλύονται υπαγορεύουν την διαμόρφωση/σύνταξη με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ συγκεκριμένων ρυθμίσεων, κανονισμών και παρατηρήσεων που συναποτελούν μέρη ή κεφάλαια του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ιδρύματος και αναμένεται να συμπεριληφθούν ως τεκμηριωτικό υλικό στην φάση της αυτοαξιολόγησης. Η "Ανάλυση των Αρχών και Κριτηρίων" αποτελεί την βάση του "Προτύπου Σχήματος Αυτοαξιολόγησης του ιδρύματος". Προβλέπεται όμως ότι θα χρησιμεύσει και για την διαμόρφωση του προτύπου σχήματος της Έκθεσης Πιστοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχεται, αξιολογείται από την Επιτροπή Εξωτερικών εμπειρογνωμόνων καθένα από τα κριτήρια και τα επί μέρους σημεία που αυτό περιλαμβάνει.
  • Συγκρότηση από τη ΜΟΔΙΠ ομάδων εργασίας από ειδικούς επιστήμονες και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στις οποίες θα γίνει ανάθεση σχεδιασμού, ανάπτυξης και επεξεργασίας επί μέρους ενοτήτων του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ιδρύματος. Η ΑΔΙΠ βρίσκεται στη διάθεση των ΑΕΙ για ουσιαστική συνδρομή κατά τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και παρακολούθηση του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.