Απόφαση πιστοποίησης

Με βάση την τελική Εξωτερική Έκθεση το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ εκδίδει την Απόφαση Πιστοποίησης που μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική. Οι Εξωτερικές Εκθέσεις δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο της ΑΔΙΠ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Σχετικά με την διάρκεια ισχύος, τους όρους και προϋποθέσεις και το χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης των αποφάσεων πιστοποίησης του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον Ν. 4009/2011 άρθρο 71, 1-5 πρόνοιες.