ΑΔΙΠ


H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) άρχισε να λειτουργεί το 2006 ως θεματοφύλακας για θέματα ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, διοικούμενη από τον Πρόεδρο αυτής και το Συμβούλιο, που αποτελείται από 10 Καθηγητές ΑΕΙ (6 Παν/μίων και 4 ΤΕΙ), εκπρόσωπο των ερευνητικών κέντρων της χώρας και κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η ΑΔΙΠ είναι διοικητικά αυτόνομη, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και είναι υπεύθυνη σε κεντρικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της ΑΔΙΠ είναι να προωθήσει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς επίσης να εποπτεύει, να συντονίζει και να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Η ΑΔΙΠ δεν είναι ούτε ελεγκτικός ούτε παρεμβατικός μηχανισμός στη λειτουργία, την αποστολή ή τη φυσιογνωμία της Ανώτατης Εκπαίδευσης Σκοπός της ΑΔΙΠ είναι να διαμορφώσει και εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ως σύστημα αναφοράς για τα επιτεύγματα και το έργο που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες, που θα καθοδηγήσουν την Πολιτεία στην αποτελεσματική ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Η λειτουργία και οι δράσεις αξιολόγησης των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών μονάδων εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 με τίτλο έργου "Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη". Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Πιστοποίηση

Η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης αφορά στα προγράμματα σπουδών που εκπονούνται μετά την ψήφιση του νόμου, ενώ τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα τμήματα των ΑΕΙ κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/11 θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των τμημάτων με βάση το Ν.3374/2005, και τη συνακόλουθη πρόσκληση τους από την ΑΔΙΠ για να πιστοποιηθούν.

Αξιολόγηση Ιδρύματος

Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε ΑΕΙ είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).

Επικοινωνήστε μαζί μας


Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα
+30 210 9220944
+30 210 9220143
Νέα
21-12-2018

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ' αρ. 7467/27-11-2018 πρόσκλησης για υποβολή πρότασης συνεργασίας


Περισσότερα...
28-11-2018

Αναρτήθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση» στους άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9


Περισσότερα...
28-11-2018

Αναρτήθηκε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ


Περισσότερα...
21-09-2018

Αναρτήθηκε η Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2017


Περισσότερα...
09-07-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
21-06-2018

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση


Περισσότερα...
30-03-2018

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
30-01-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση»


Περισσότερα...
30-01-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
19-01-2018

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ


Περισσότερα...
05-12-2017

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων


Περισσότερα...
12-10-2017

Ανακοίνωση της ΑΔΙΠ για τον θάνατο του Γ. Παντή


Περισσότερα...
26-09-2017

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο της διοίκησης ή οικονομίας


Περισσότερα...
04-08-2017

Αναρτήθηκε η Έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2016


Περισσότερα...
02-08-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
26-04-2017

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων.


Περισσότερα...
26-04-2017

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών.


Περισσότερα...
26-04-2017

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών.


Περισσότερα...
30-03-2017

Αναρτήθηκε το υλικό της συνάντησης εργασίας με εκπροσώπους των ΜΟΔΙΠ, που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαρτίου 2017.


Περισσότερα...
30-03-2017

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση


Περισσότερα...
10-03-2017

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση


Περισσότερα...
20-01-2017

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
17-01-2017

Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΑΕΙ


Περισσότερα...
08-11-2016

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ - Ορθή επανάληψη


Περισσότερα...
24-10-2016

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
11-10-2016

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
06-10-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (3 υπαλλήλων) στην ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
06-10-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (1 υπαλλήλου) στην ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
17-08-2016

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
29-07-2016

Αναρτήθηκε η Ετήσια Έκθεση της ΑΔΙΠ για το έτος 2015.


Περισσότερα...
08-07-2016

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9


Περισσότερα...
01-06-2016

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9


Περισσότερα...
04-05-2016

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9


Περισσότερα...
22-04-2016

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9- Οριζόντια Πράξη Υποέργου 1


Περισσότερα...
22-04-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
04-03-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην ΑΔΙΠ


Περισσότερα...
04-03-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Δ/νση ΠΛηροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης


Περισσότερα...
15-01-2016

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση ΠΛηροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης


Περισσότερα...
31-12-2015

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση ΠΛηροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης


Περισσότερα...
31-08-2015

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.


Περισσότερα...
28-08-2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής πρότασης 24 συνεργατών.


Περισσότερα...
28-08-2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων.


Περισσότερα...
31-07-2015

Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής πρότασης 24 συνεργατών.


Περισσότερα...
31-07-2015

Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής πρότασης 4 συνεργατών.


Περισσότερα...
28-07-2015

Αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων.


Περισσότερα...
27-07-2015

Αναρτήθηκε προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.


Περισσότερα...
15-07-2015

Αναρτήθηκε προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το Υποέργο 11 - Μελέτες σχετικές με την αποστολή και τους στόχους της ΑΔΙΠ.


Περισσότερα...
07-06-2015

Αναρτήθηκε το υλικό της συνάντησης εργασίας ΑΔΙΠ-ΜΟΔΙΠ της 25ης Μαϊου 2015.


Περισσότερα...
03-06-2015

Αναρτήθηκε επαναπροκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.


Περισσότερα...
12-05-2015

Αναρτήθηκε προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το Υποέργο 3 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας.


Περισσότερα...
30-04-2015

Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή Συμβούλου παροχής οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.


Περισσότερα...
30-04-2015

Αναρτήθηκε προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.


Περισσότερα...
31-03-2015

Αναρτήθηκε προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.


Περισσότερα...
27-03-2015

Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων εμπειρογνωμόνων - συνεργατών.


Περισσότερα...
25-02-2015

Αναρτήθηκε διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού.


Περισσότερα...
24-11-2014

Αναρτήθηκε προκήρυξη για αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού.


Περισσότερα...
Εξωτερική αξιολόγηση

Η Εξωτερική Αξιολόγηση είναι η τελευταία φάση του κάθε κύκλου της διαδικασίας για τη Διασφάλιση της Ποιότητας και συνίσταται στην κριτική και αναλυτική επισκόπηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης από μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η εξωτερική αξιολόγηση είναι μια επαναληπτική διαδικασία με στόχο την ανάλυση των δεδομένων που περιέχονται στην Έκθεση Αυτο-αξιολόγησης από μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.