Ετήσιες Εκθέσεις της ΑΔΙΠ

Ετήσια Έκθεση 2017
Ετήσια Έκθεση 2016
Ετήσια Έκθεση 2015
Ετήσια Έκθεση 2013-2014   
Ετήσια Έκθεση 2012-2013
Ετήσια Έκθεση 2011-2012
Ετήσια Έκθεση 2010-2011
Ετήσια Έκθεση 2009
Ετήσια Έκθεση 2008
Ετήσια Έκθεση 2006-2007