Εξωτερική Αξιολόγηση

Η Εξωτερική Αξιολόγηση είναι η τελευταία φάση κάθε κύκλου διαδικασίας για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Συνίσταται στην κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης.


Σκοπός της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της Εσωτερικής Αξιολόγησης και των τεκμηριωτικών της δεδομένων και η διατύπωση ουδέτερης αντικειμενικής γνώμης με τους ακόλουθους στόχους:

  • την επισήμανση καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης
  • την ανάδειξη και την τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων της Μονάδας στο επίπεδο του Ιδρύματος και της Πολιτείας
  • τη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας.

Η διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης ενεργοποιείται με την κατάθεση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ. Με βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αλλά και την άμεση γνωριμία με την Ακαδημαϊκή Μονάδα (επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων), η Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων συντάσσει την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης καλείται να αναλύσει σε βάθος τις διαπιστώσεις και τα πορίσματα της Εσωτερικής Αξιολόγησης ως προς:

  • τα επιτεύγματα της Ακαδημαϊκής Μονάδας (ή του Ιδρύματος κατά περίπτωση)
  • τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών
  • την αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί η Μονάδα, προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούμενου έργου της, και
  • γενικότερα, τη συνέπεια της Μονάδας ως προς την αποστολή και τους στόχους της.


Σύμφωνα με το νόμο, "Η Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΑΔΙΠ Το Μητρώο συντάσσεται ύστερα από υποδείξεις των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ΑΔΙΠ και ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια". Ήδη η ΑΔΙΠ απευθύνθηκε στις ακαδημαϊκές μονάδες και τα Ιδρύματα με το αίτημα να προτείνουν ειδικούς επιστήμονες συναφείς προς τα γνωστικά τους αντικείμενα, προκειμένου να περιληφθούν στο Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που ετοιμάζει η Αρχή.