Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το σχέδιο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης μετά το πέρας της Επίσκεψης και κοινοποιείται μέσω της ΑΔΙΠ στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη (Άρθρο 9 παρ. 2, Ν. 3374/2005).

Οι παρατηρήσεις της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας γνωστοποιούνται στην ΑΔΙΠ, η οποία τις διαβιβάζει στην Επιτροπή. Οι παρατηρήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία προβαίνει εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις κατά την κρίση της και διαβιβάζει στην Αρχή το σχετικό πρακτικό μαζί με το τελικό κείμενο της έκθεσης, προκειμένου αυτό να γνωστοποιηθεί στην ακαδημαϊκή μονάδα που αξιολογήθηκε.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας σύνταξης της τελικής Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης καθορίζονται με απόφαση της Αρχής.

Η όλη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται πριν από την παρέλευση 30 ημερών από το πέρας της επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα.