Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκή μονάδα ή Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης από τρεις (3) έως πέντε (5) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από το σχετικό κατάλογο του Μητρώου, εκ των οποίων ένα μέλος (1), με το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα ή Ίδρυμα.


Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ καλεί την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην Αρχή:

  1. Να υποδείξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος μεταξύ των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται στο Μητρώο και
  2. Με αιτιολογημένη ένσταση να ζητήσει από την ΑΔΙΠ να εξαιρεθούν από την Επιτροπή έως δύο εμπειρογνώμονες από εκείνους που περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο του Μητρώου.

Η πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο της Επιτροπής μεταξύ των μελών της. Η πράξη συγκρότησης κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα. Η ΑΔΙΠ λαμβάνει πρόνοια, ώστε τα μέλη κάθε Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης να συγκεντρώνουν τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης και ιδίως να μην συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Προς τούτο, πριν από την έκδοση της πράξης συγκρότησης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η Αρχή ζητεί από τα πρόσωπα που υποδείχθηκαν ή κληρώθηκαν ως μέλη της να υποβάλουν γραπτή δήλωση ότι δεν ανήκουν και δεν έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει η υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα, και ότι δεν είχαν μία τέτοια σχέση κατά την τελευταία πενταετία.

Το χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης οριστικοποιείται από την ΑΔΙΠ σε συνεννόηση με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα. Σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης διαβιβάζεται από την ΑΔΙΠ η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, καθώς και σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Η Αρχή παρέχει γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης είτε με ίδιο προσωπικό και εξοπλισμό, είτε με ανάθεση σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, το σχετικό κόστος βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής.