Σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και του διαλόγου που προηγήθηκε της δημοσιοποίησης του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, η ΑΔΙΠ υπέβαλε κατ' αρχάς στο Υπουργείο Παιδείας στις 30-11-2012 Μεθοδολογικό Περίγραμμα Προσέγγισης, με το οποίο διατύπωσε κριτήρια για την διαμόρφωση των προϋποθέσεων αναδιάρθρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Μετά την δημοσίευση του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ και της επικαιροποίησής του από το Υπουργείο Παιδείας, η ΑΔΙΠ υπέβαλε προς τον Υπουργό Παιδείας Γνωμοδότηση και Συμπληρωματική Γνωμοδότηση επί του προτεινομένου αρχικού και επικαιροποιημένου Σχεδίου στις 8-3-2013 και 14-3-2013 αντίστοιχα.


Τα έγγραφα του Μεθοδολογικού Περιγράμματος Προσέγγισης, της Γνωμοδότησης και της Συμπληρωματικής Γνωμοδότησης επί του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ παρατίθενται παρακάτω για κάθε ενδιαφερόμενο.Μεθοδολογικό περίγραμμα προσέγγισης - Κριτήρια αναδιάρθρωσης Χάρτη ΑΕΙ

Γνωμοδότηση επί του αρχικού Σχεδίου ΑΘΗΝΑ
Συμπληρωματική γνωμοδότηση επί του επικαιροποιημένου Σχεδίου ΑΘΗΝΑ