Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση

Ορισμός
Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον ΕΧΑΕ (European Standards Guidelines 2015).

Η ακαδημαϊκή πιστοποίηση αφορά:
Σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των τριών κύκλων και κάθε μορφής (διασυνοριακά, διακρατικά, e-learning), τα Δια Βίου Μάθησης και τα Εσωτερικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων.