Έντυπα διαβούλευσης 2014

Σχέδιο πρότασης ακαδημαϊκής πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών
Ανάλυση κριτηρίων πιστοποίησης
Φόρμα περιγράμματος μαθήματος
Σχέδιο Περιγράμματος Μαθήματος (Παράδειγμα 1)
Σχέδιο Περιγράμματος Μαθήματος (Παράδειγμα 2)