Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οδηγίες για τρόπο υπολογισμού βαθμού τίτλου σπουδών
Διευκρινίσεις για τον βαθμό τίτλου σπουδών και το Παράρτημα Διπλώματος
ECTS