Skip to main content

Αποστολή-Όραμα-Αξίες-Στρατηγική

Αποστολή

Αποστολή της ΑΔΙΠ είναι η περιοδική πιστοποίηση της ποιότητας των ΑΕΙ τόσο για το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που έχουν αναπτύξει τα Ιδρύματα όσο και για τα προγράμματα σπουδών και των τριών κύκλων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που παρέχονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ.

Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των ΑΕΙ.

Η ΑΔΙΠ στο πλαίσιο της αποστολής της (N.4009/2011), υποστηρίζει την πολιτεία και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα:

 1. Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα:
  1. των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ που προβλέπονται στο άρθρο 14 και
  2. των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 2. Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και τα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Για την επίτευξη της αποστολής της, η Αρχή:

 • Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο κυρίως των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης του οποίου οι κατευθυντήριες αρχές έχουν προσαρμοστεί στο Εθνικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας με την  έκδοση των προτύπων πιστοποίησης της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών ΑΕΙ.
 • Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) των ΑΕΙ,
 • Υποστηρίζει τα ΑΕΙ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης και
 • Διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς.
 • Καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων.
 • Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και ενημερώνει την πολιτεία και τα ΑΕΙ για τις σύγχρονες εξελίξεις διεθνείς εξελίξεις σε συναφή θέματα.

 

Αρμοδιότητες της ΑΔΙΠ για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ

Η Αρχή γνωμοδοτεί για το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και υποστηρίζει την υλοποίησή του, διαπραγματεύεται τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με τα επί μέρους ιδρύματα και αξιολογεί την πορεία της εκτέλεσής του, εγγυάται τη διαφάνεια των κριτηρίων χρηματοδότησης και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και τα αρμόδια όργανα διοίκησης των ΑΕΙ τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας.

 

Χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων/ Κέντρα Αριστείας

Η Αρχή μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας την ολική ή μερική αναστολή της χρηματοδότησης ενός ιδρύματος αν το ίδρυμα, με δική του υπαιτιότητα, δεν παρέχει το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα ΑΕΙ, θεσμοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Ανώτατα Ιδρύματα, Σχολές ή Τμήματά τους αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την ΑΔΙΠ, ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών, τα μέλη των οποίων επιλέγονται με κλήρωση από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Αρχή. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και η ειδικότερη διαδικασία ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Αρχής.

 

Αξιολόγηση και δημοσιοποίηση του έργου της ΑΔΙΠ

Κάθε έτος συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την Αρχή έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας.

Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές ή οργανισμούς ή λοιπούς φορείς που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα διεθνώς.

Η Αρχή έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας.  Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education –ENQA).

 

Όραμα

Η ΑΔΙΠ  στις επόμενες δεκαετίες θα πρέπει να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο για τη μετατροπή της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία, με ελκυστικά ΑΕΙ που θα παράγουν επιστήμονες με δημιουργικό τρόπο σκέψης, ευρεία μόρφωση, γνώσεις αιχμής και δίκαιη ανταμοιβή και αναγνώριση των προσόντων τους στην αγορά εργασίας.

 

Αξίες

Ακεραιότητα: Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την ανεξάρτητη λειτουργία της ΑΔΙΠ, η οποία, από τη μεριά της, ενεργεί με  επαγγελματισμό και υψηλή αίσθηση ευθύνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και με αμεροληψία και αντικειμενικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων.

Λογοδοσία: Προτεραιότητα στην ΑΔΙΠ αποτελεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων της και ως εκ τούτου, όλες οι δράσεις και οι αποφάσεις της Αρχής δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Σεβασμός στην αυτοτέλεια των ΑΕΙ. Η ΑΔΙΠ αναγνωρίζει τη σημασία της ποικιλομορφίας των ΑΕΙ και δίνει εξέχουσα θέση στη διατήρηση του δικαιώματος κάθε Ιδρύματος να διοικεί τον εαυτό του.

Συνεργασία: Η ΑΔΙΠ υποστηρίζει το διαμοιρασμό της τεχνογνωσίας που μπορεί να είναι χρήσιμη για την εκπλήρωση του σκοπού της. Επίσης, την αντιλαμβάνεται και ως εισροή και ως εκροή προς  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση της ποιότητας των ευκαιριών εκπαίδευσης.

Διαρκής βελτίωση: Η ΑΔΙΠ βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη και αξιολόγηση της ποιότητας του έργου της, ενισχύοντας την προσέγγισή της για διασφάλιση και προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

 

Στρατηγικοί στόχοι

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, η ΑΔΙΠ έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

 • Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συνεχώς βελτιούμενου εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συναφών οργανισμών, προκειμένου να αναπτύξουν το δικό τους πολιτισμό διασφάλισης ποιότητας
 • Πληροφόρηση και διεύρυνση των προσδοκιών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, των φοιτητών, των εργοδοτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Ανάδειξη των  επιδόσεων και καλών πρακτικών των ΑΕΙ
 • Συμμετοχή στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για την παροχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη διασφάλιση της ποιότητας εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ).
Go to top